Thời khóa biểu tuần 01 - Khoa Cao đẳng Thực hành

Điểm học kỳ 1,2 lớp N21DLK

Danh sách, địa điểm thi Khảo sát anh văn, tin học (đợt 2)

Các bạn sinh viên chú ý danh sách thi, có mặt đúng giờ và địa điểm thi để dự thi.

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÁC LOẠI KIỂM TOÁN

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÁC LOẠI KIỂM TOÁN Kiểm toán cũng giống như các môn khoa học khác có thể phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau như sau: ² Theo đối tượng cụ thể: - Kiểm toán báo cáo tài chính (kiểm toán tài chính). - Kiểm toán tuân thủ. - Kiểm toán hoạt động. ² Theo chủ thể kiểm toán (bộ máy kiểm toán): - Kiểm toán Nhà nước. - Kiểm toán độc lập. - Kiểm toán nội bộ.

CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH ĐỐI TƯỢNG KIỂM TOÁN

CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH ĐỐI TƯỢNG KIỂM TOÁN Trong khoa học kiểm toán, chúng ta đã nghiên cứu được đối tượng chung của kiểm toán đó là thực trạng hoạt động tài chính và hiệu quả, hiệu năng của các chương trình, dự án. Trong đó, thực trạng hoạt động tài chính thể hiện: - Thứ nhất, thông qua thực trạng tài sản và nghiệp vụ tài chính. - Thứ hai, trên tài liệu kế toán. Đây cũng là đối tượng cụ thể của kiểm toán.