Thời khóa biểu tuần 01 - Khoa Cao đẳng Thực hành

Điểm học kỳ 1,2 lớp N21DLK

Danh sách, địa điểm thi Khảo sát anh văn, tin học (đợt 2)

Các bạn sinh viên chú ý danh sách thi, có mặt đúng giờ và địa điểm thi để dự thi.

Comparision of Adjective and Adverb

Comparision of Adjective and Adverb So sánh bằng Subject + Verb + (not) as + adj/ adv + as + Noun Subject + Verb + the same + (noun) + as + Noun Subject + Verb + twice /three times as + adj/ adv + as + Noun

Conditional Sentences ( Câu điều kiện )

Conditional Sentences ( Câu điều kiện ) Type of conditional sentences : Các dạng câu điều kiện