Thời khóa biểu tuần 01 - Khoa Cao đẳng Thực hành

Điểm học kỳ 1,2 lớp N21DLK

Danh sách, địa điểm thi Khảo sát anh văn, tin học (đợt 2)

Các bạn sinh viên chú ý danh sách thi, có mặt đúng giờ và địa điểm thi để dự thi.

THEO DÕI SAU KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI KIỂM TOÁN NỘI BỘ

THEO DÕI SAU KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI KIỂM TOÁN NỘI BỘ Kiểm toán nội bộ là bộ phận quản lý chức năng trong đơn vị nên kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của kiểm toán nội bộ là khâu công việc rất quan trọng nhằm đảm bảo và phát huy tác dụng của kiểm toán nội bộ đối với việc quản lý và điều hành các hoạt động trong đơn vị. Giai đoạn này gồm các công việc sau:

THEO DÕI SAU KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

THEO DÕI SAU KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Trong báo cáo kiểm toán BCTC của kiểm toán Nhà nước có phần kết luận và kiến nghị của KTV đối với đơn vị được kiểm toán. Đơn vị kiểm toán đã trình bày ý kiến về việc tiếp thu các kết luận và kiến nghị của KTV, đồng thời nêu rõ những biện pháp thực hiện của đơn vị.