Điểm học kỳ 1,2 lớp N21DLK

Điểm KTHP -học kỳ 1 năm 2018- 2019 - N22DLk

Thực tập nghề nghiệp 2 tại khách sạn

Điểm KTHP -học kỳ 1 năm 2018- 2019 - N22DLk

Nghiệp vụ chế biến món ăn 1 Quản trị tài chính du lịch khách sạn Quản trị nguồn nhân lực

Điểm KTHP -học kỳ 1 năm 2018- 2019 - N22DLk

Kế toán du lịch khách sạn Nghiệp vụ chế biến món ăn 2 Nghiệp vụh thanh toán

Điểm KTHP học kỳ 1 - năm 2018 -2019 - Lớp N22TPM

Tổ chức quản lý doanh nghiệp Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng