Điểm học kỳ 1,2 lớp N21DLK

Điểm kết thúc học phần giai đoạn 1 - HKI - Năm 2017 -2018 - Lớp N22TPM

Môn Quản trị cơ sở dữ liệu Access 2

Điểm kết thúc học phần giai đoạn 1 - HKI - Năm 2017 -2018 - Lớp N22TPM

Môn Anh văn chuyên ngành CNTT; Ngôn ngữ Java; Quản trị cơ sở dữ liệu Access 1

Điểm kết thúc học phần giai đoạn 1 - HKI - Năm 2017 -2018 - Lớp N22DLK

Môn Nghiệp vụ nhà hàng 1; Quan hệ chăm sóc khách hàng; Tiếng anh chuyên ngành khách sạn 1

Điểm kết thúc học phần giai đoạn 1 - HKI - Năm 2017 -2018 - Lớp N22DLK

Môn Giới thiệu nghiệp vụ khách sạn; Marketing du lịch, Nghiệp vụ Bar