Điểm học kỳ 1,2 lớp N21DLK

Điểm kết thúc học phần - giai đoạn 2 - HK II - năm 2017 - 2018 - học ghép

1. Giới thiệu nghiệp vụ khách sạn - N21DLK Ghép 2. Hệ thống thông tin du lịch- N21DLK ghép

Điểm kết thúc học phần - giai đoạn 2 - HK II - năm 2017 - 2018 - N23DLK

1. Tin ứng dụng - Lần 2 2. Giới thiệu nghiệp vụ khách sạn 3. Hệ thống thông tin du lịch

Điểm kết thúc học phần - giai đoạn 2 - HK II - năm 2017 - 2018 - hoc ghép

1. Quản trị cơ sở vật chất khách sạn - N19DLK ghép 2. Tổ chức sự kiện - N21DLK ghép

Điểm kết thúc học phần - giai đoạn 2 - HK II - năm 2017 - 2018 - N22DLK

1. Quản trị cơ sở vật chất khách sạn 2. Tổ chức sự kiện