Smoking

Smoking Some businesses now say that no one can smoke cigarettes in any of their office. Some governments have banned smoking in all public places. This is a good idea but it takes away some of our freedom. Do you agree or disagree?

The purpose of museums

The purpose of museums Some people think that the purpose of museums should be to attract and entertain young people. Others believe that the purpose of a museum is to educate, not entertain. Discuss both viewpoints and give your own opinion.

Phân loại chi phí sử dụng máy thi công

Phân loại chi phí sử dụng máy thi công Đặc điểm của xây dựng là máy thi công phải gắn liền với địa điểm xây dựng mà địa điểm xây dựng lại không cố định. Vì vậy, máy thi công phải di chuyển theo các địa điểm thi công theo từng thời kỳ. Do đó, chi phí sử dụng máy được chia thành hai loại:

Các hình thức quản lý dự án

Các hình thức quản lý dự án Tùy theo quy mô, tính chất của dự án và năng lực của mình chủ đầu tư có thể lựa chọn một trong những hình thức quản lý thực hiện dự án như sau: - Hình thức Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án: Hình thức này áp dụng đối với các dự án mà Chủ đầu tư có năng lực chuyên môn phù hợp và có cán bộ chuyên môn để tổ chức quản lý thực hiện dự án theo các trường hợp sau:

Cách sử dụng GOAL SEEK trong Excel

Cách sử dụng GOAL SEEK trong Excel Goal Seek là phương pháp giải bài toán tính ngược; các giá trị gỏ vào (giá trị thô) sau quá trình tính toán (thông qua các công thức, hàm…) bởi excel sẽ cho ra một giá trị kết quả (ô chứa giá trị kết quả là một công thức ). Khi muốn ô kết quả có một giá trị xác định thì ô có giá trị thô sẽ là bao nhiêu, ta dùng Goal seek. C