ANALYZING THE ESSAY

ANALYZING THE ESSAY In the TOEIC Writing Test, you may encounter a number of different essay questions. By familiarizing yourself with the different types of essay questions you may see, you will understand what type of information to include in your response and how to create a complete and successful response. This chart gives an explanation of the most common types of essay questions and examples of each.

Format of an e-mail letter

Format of an e-mail letter The Header information: From: email address of the sender To: email address of the recipient Subject: What the email is about Date: When the e-mail is sent

Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền trong đơn vị hành chính sự nghiệp - Nguyên tắc thống nhất đơn vị tiền tệ: Kế toán các loại tiền phải sử dụng thống nhất một đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam để hạch toán. Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý phải được quy đổi ra đồng Việt Nam để ghi sổ

Nguyên tắc hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Nguyên tắc hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái trong đơn vị hành chính sự nghiệp * Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ phải quy đổi sang VNĐ: - Nhận kinh phí hoạt động sự nghiệp, dự án, các khoản thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp khác, thu chưa qua ngân sách bằng ngoại tệ, các khoản chi và vật liệu, CCDC, TSCĐ mua sử dụng cho HĐSN, dự án được quy đổi ra đồng Việt Nam theo TGHĐ do Bộ tài chính công bố tại thời điểm phát sinh.

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Khi nói đến nghiên cứu khoa học mọi người cho rằng đó là hoạt động vô cùng vất vả, rất khó khăn, mất nhiều thời gian để thực hiện. Vậy Nghiên cứu khoa học là gì? Khoa học là tri thức, là những cái đạt được qua trải nghiệm thực tế và nghiên cứu. Nghiên cứu khoa học là tìm hiểu, quan sát, thí nghiệm… để dựa trên những số liệu hay dữ liệu thu thập được chúng ta có thể tìm ra được quy luật, bản chất của sự vật, hiện tượng hay tìm ra những cái mới, kỹ thuật mới, ứng dụng mới vào thực tế.