KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÁC LOẠI KIỂM TOÁN

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÁC LOẠI KIỂM TOÁN Kiểm toán cũng giống như các môn khoa học khác có thể phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau như sau: ² Theo đối tượng cụ thể: - Kiểm toán báo cáo tài chính (kiểm toán tài chính). - Kiểm toán tuân thủ. - Kiểm toán hoạt động. ² Theo chủ thể kiểm toán (bộ máy kiểm toán): - Kiểm toán Nhà nước. - Kiểm toán độc lập. - Kiểm toán nội bộ.

CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH ĐỐI TƯỢNG KIỂM TOÁN

CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH ĐỐI TƯỢNG KIỂM TOÁN Trong khoa học kiểm toán, chúng ta đã nghiên cứu được đối tượng chung của kiểm toán đó là thực trạng hoạt động tài chính và hiệu quả, hiệu năng của các chương trình, dự án. Trong đó, thực trạng hoạt động tài chính thể hiện: - Thứ nhất, thông qua thực trạng tài sản và nghiệp vụ tài chính. - Thứ hai, trên tài liệu kế toán. Đây cũng là đối tượng cụ thể của kiểm toán.

ASKING AND RESPONDING INFORMATION ( PART 2)

ASKING AND RESPONDING INFORMATION ( PART 2) I/ WAYS TO ASK HOW SOMEONE IS? 1. How are you? 2. How’s it going ? 3. How ya doin’? 4. How are things? 5. How’s life? 6. How have you been? 7. How’s your family? 8. What’s up? 9. What’s new? 10. What have you been up to lately?

ASKING AND RESPONDING INFORMATION

ASKING AND RESPONDING INFORMATION I/ WAYS TO ASK HOW SOMEONE IS? 1. How are you? 2. How’s it going ? 3. How ya doin’? 4. How are things? 5. How’s life? 6. How have you been? 7. How’s your family? 8. What’s up? 9. What’s new? 10. What have you been up to lately?

Phương pháp phân tích cận biên trong kinh tế học vi mô

Phương pháp phân tích cận biên trong kinh tế học vi mô Đây là phương pháp đặc thù của kinh tế học nói cvà kinh té học vi mô nói riêng. Một số tác giả còn gọi phương pháp này là phương pháp phân tích lợi ich – chi phí. Nó cũng là phương pháp cơ bản của sự lựa chọn kinh tế tối ưu bởi vì bất cứ sự lựa chọn nào cũng phải dựa trên sự so sánh lợi ích ( benefit) mang lại ( hay cái được ) và chi phí ( cost) bỏ ra ( hay cái mất ). Một quyết định được đưa ra chỉ có thể làm tăng lợi ích kinh tế cho chủ thể nếu tổng lợi ích thu được vượt quá tổng chi phí phát sinh từ việc thực hiện quyết định đó. Nói cách khác, mục tiêu cuối cùng của sự lựa chọn là tối đa hóa lợi ích ròng tức là hiệu số giữa tổng lợi ích và tổng chi phí từ việc sản xuất ( hoặc tiêu dùng ) một số lượng hàng hóa ( dịch vụ ) nhất định là tối đa. Để đạt được mục tiêu này, quyết định mà mỗi chủ thể tham gia lựa chọn phải đưa ra là sản xuất ( hoặc tiêu dùng ) một số lượng bao nhiêu đơn vị hàng hóa, dịch vụ.