Rules of word stress (Quy tắc tìm trọng âm)

Rules of word stress (Quy tắc tìm trọng âm)

Conjunctions ( Liên Từ)

Conjunctions ( Liên Từ)

SHIPPING INDUSTRY

SHIPPING INDUSTRY Match the word and its meaning

EXERCISES FOR INFORMATICS

EXERCISES FOR INFORMATICS I. Match A and B

CÁC NGUY CƠ ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

CÁC NGUY CƠ ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN Sai sót phổ biến thường gặp là do các nhân viên kế toán thiếu cẩn thận trong quá trình thu thập, xử lý và cập nhật thông tin, hoặc thiếu kiến thức dẫn tới phản ánh sai thông tin vào hệ thống. Ví dụ nhân viên kế toán do sơ suất có thể nhập sai dữ liệu trên các hóa đơn bán hàng vào máy tính hoặc định khoản sai các nghiệp vụ kinh tế phát sinh do không hiểu đúng bản chất của nghiệp vụ..