Chức năng bày tỏ ý kiến trong công tác kiểm toán

Chức năng bày tỏ ý kiến trong công tác kiểm toán Cùng với quá trình phát triển của kiểm toán, chỉ một chức năng xác minh, kiểm toán không thể đáp ứng nhu cầu của nhà quản lý. Đó cũng là lý do chức năng bày tỏ ý kiến ra đời. Chức năng này cũng có quá trình phát triển lâu dài và thấy rõ ở thời kỳ phát triển của kiểm toán chủ yếu vào cuối TK XX. Lúc này mục đích của kiểm toán đã thay đổi từ phát hiện các sai phạm đã chuyển sang nhận xét mức độ trung thực và hợp lý của các báo cáo tài chính làm cho chúng ta thấy rõ hơn về tầm quan trọng của chức năng bày tỏ ý kiến của các kiểm toán viên. Kiểm toán viên sẽ xem xét sự trung thực và hợp lý của các thông tin trên báo cáo tài chính, sau đó đưa ra ý kiến nhận xét của mình về báo cáo tài chính đó. Trong nền kinh tế thị trường phát triển cao, chức năng này giữ vị trí đặc biệt quan trọng ở cả khu vực công cộng và khu vực kinh doanh:

Chức năng xác minh trong công tác kiểm toán

Chức năng xác minh trong công tác kiểm toán Chức năng xác minh nhằm xem xét mức độ trung thực của tài liệu và tính hợp pháp của việc thực hiện các nghiệp vụ hay việc lập các bảng khai tài chính. Qua nghiên cứu quá trình phát triển của kiểm toán chúng ta thấy rằng chức năng cơ bản nhất trong kiểm toán là xác minh hay chính là chức năng kiểm tra và thẩm định. Chức năng này gắn liền với sự ra đời và phát triển của hoạt động kiểm toán. Bản thân chức năng này của kiểm toán không ngừng phát triển và được thể hiện khác nhau tùy thuộc theo đối tượng cụ thể của kiểm toán là bảng khai tài chính hay nghiệp vụ cụ thể của một đơn vị hoặc toàn bộ tài liệu của đơn vị đó, tuỳ thuộc vào điều kiện lịch sử.

ASKING FOR SOMETHING

ASKING FOR SOMETHING I/ WAYS TO ASK HOW SOMEONE IS? 1. How are you? 2. How’s it going ? 3. How ya doin’? 4. How are things? 5. How’s life? 6. How have you been? 7. How’s your family? 8. What’s up? 9. What’s new? 10. What have you been up to lately?

COMMON EXPRESSIONS

COMMON EXPRESSIONS There are some expressions that you can use to make a phone call with someone: I/ DIRECT TO THE OFFICE - Could you tell me how to get to the office from here? - Can you tell me the way to…..? - How do I get to…..? - Excuse me, where is the main office?

TÌM VIỆC LÀM THÊM- SINH VIÊN NÊN HAY KHÔNG NÊN Phần 2- Nhược điểm

TÌM VIỆC LÀM THÊM- SINH VIÊN NÊN HAY KHÔNG NÊN Phần 2- Nhược điểm Ngoài những ưu điểm về việc làm thêm mà sinh viên cần nghiên cứu và học hỏi thì các bạn cũng nên biết một số nhược điểm mà những công việc đó mang lại cho bạn trong thời gian còn đang theo học tại trường.