Comparision of Adjective and Adverb

Comparision of Adjective and Adverb So sánh bằng Subject + Verb + (not) as + adj/ adv + as + Noun Subject + Verb + the same + (noun) + as + Noun Subject + Verb + twice /three times as + adj/ adv + as + Noun

Conditional Sentences ( Câu điều kiện )

Conditional Sentences ( Câu điều kiện ) Type of conditional sentences : Các dạng câu điều kiện

KỸ THUẬT SKIMMING CHO BÀI THI READING

KỸ THUẬT SKIMMING CHO BÀI THI READING Nhiều thí sinh khi tham gia các bài thi Tiếng Anh như IELTS, TOEIC, TOFEL, SAT họ thường thắc mắc về phương pháp làm thế nào để có thể hoàn thành bài đọc một cách hiệu quả. Hôm nay mình xin chia sẻ hai kỹ năng quan trọng SKIMMING và SCANNING là hai kỹ năng cần thiết cho mọi thí sinh khi tham gia kỹ năng READING. Thế nào là kỹ năng SKIMMING:

KỸ NĂNG SCANNING CHO BÀI THI READING

KỸ NĂNG SCANNING CHO BÀI THI READING Nhiều thí sinh khi tham gia các bài thi Tiếng Anh như IELTS, TOEIC, TOFEL, SAT họ thường thắc mắc về phương pháp làm thế nào để có thể hoàn thành bài đọc một cách hiệu quả. Hôm nay mình xin chia sẻ hai kỹ năng quan trọng SKIMMING và SCANNING là hai kỹ năng cần thiết cho mọi thí sinh khi tham gia kỹ năng READING. Phương pháp đọc thứ hai là SCANNING. Thế nào là kỹ năng SCANNING:

Phương pháp phân tích cận biên trong kinh tế học vi mô

Phương pháp phân tích cận biên trong kinh tế học vi mô