KEY FOR MULTIPLE CHOICE FOR READING LEVEL 4

KEY FOR MULTIPLE CHOICE FOR READING LEVEL 4 Trong quá trình học môn Reading level 4, một số sinh viên gặp khó khăn trong việc xác định Mệnh đề danh từ (Noun Clause); Giới từ; Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) . Vì vậy sau đây tôi xin cung cấp một số bài tập thực hành nhằm giúp các bạn có thể củng cố được kiến thức sau khi đã học lý thuyết.

MULTIPLE CHOICE FOR READING LEVEL 4

MULTIPLE CHOICE FOR READING LEVEL 4 Trong quá trình học môn Reading level 4, một số sinh viên gặp khó khăn trong việc xác định Mệnh đề danh từ (Noun Clause); Giới từ; Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) . Vì vậy sau đây tôi xin cung cấp một số bài tập thực hành nhằm giúp các bạn có thể củng cố được kiến thức sau khi đã học lý thuyết.

COMMON ENGLISH WORDS AND PHRASES FOR INFORMATION TECHNOLOGY (PART II)

COMMON ENGLISH WORDS AND PHRASES FOR INFORMATION TECHNOLOGY (PART II) SECTION II: HARDWARE Một số sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin đang gặp khó khăn trong việc học từ vựng và phát âm đúng các từ liên quan đến chuyên ngành, nhằm giúp các bạn khắc phục tình trạng trên. Sau đây xin cung cấp cho các bạn một số cụm từ thông dụng. Hi vọng các bạn sẽ thấy bổ ích cho việc học Tiếng Anh của mình.

COMMON ENGLISH WORDS AND PHRASES FOR INFORMATION TECHNOLOGY - PART 1

COMMON ENGLISH WORDS AND PHRASES FOR INFORMATION TECHNOLOGY SECTION I: HARDWARE Một số sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin đang gặp khó khăn trong việc học từ vựng và phát âm đúng các từ liên quan đến chuyên ngành, nhằm giúp các bạn khắc phục tình trạng trên. Sau đây xin cung cấp cho các bạn một số cụm từ thông dụng. Hi vọng các bạn sẽ thấy bổ ích cho việc học Tiếng Anh của mình.

Nguyên tắc hạch toán nguồn kinh phí

Nguyên tắc hạch toán nguồn kinh phí - Các đơn vị HCSN nhận kinh phí theo nguyên tắc không bồi hoàn trực tiếp để thực hiện các nhiệm vụ được giao. - Không được ghi tăng nguồn kinh phí trong các trường hợp : Các khoản thu được phép để lại chi tiêu tại đơn vị hoặc các khoản nhận viện trợ không hoàn lại nhưng chưa có đầy đủ chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách.