COMMON PHRASES FOR ENGLISH COMMUNICATION SECTION I: GREETING

Chào hỏi trong lần đầu tiên gặp nhau đóng một phần thành công trong giao tiếp. Với từng đối tượng khác nhau thì cách chào hỏi cũng khác nhau, dưới đây tôi xin cung cấp một số câu, thành ngữ cơ bản trong giao tiếp hàng ngày. Chỉ cần dành một thời gian ít ỏi và áp dụng thường xuyên bạn có thể tự tin trong giao tiếp Tiếng Anh hàng ngày.

I/ WAYS TO SAY “HELLO” & “GOODBYE”

undefined

undefined

undefined

III/ WAYS TO SAY “THANK YOU”

1. Thanks

2. Thanks a lot

3. Thank so much

4. Thanks a million

5. Thanks for your help. Thanks for helping me.

6. I really appreciate it.

7. I’m really grateful.

8. That’s so kind of you.

9. I can’t thank you enough

10. I owe you one.

III/ WAYS TO RESPONSE TO “THANK YOU”

1. You’re welcome

2. No problem

3. No worries

4. Don’t mention it

5. My pleasure

6. Anytime

7. It was the least I could do

8. Glad to help

9. Sure!

10. Thank you.

III/ WAYS TO SAY APOLOGIZING

1. I’m really sorry that …….

2. It’s my fault

3. Oops, sorry

4. I should have……..

5. I apologize for…………

IV/ RESPONSE TO AN APOLOGY

1. That’s OK

2. It happens

3. No problem

4. Don’t worry about it

5. I forgive you.

Hi vọng các bạn thấy bổ ích và sẽ vận dụng hiệu quả các câu giao tiếp vào các tình huống phù hợp. Chúc các bạn học tốt.

GV: Võ Thị Hải Huyền

Bài viết liên quan