COMMON PHRASES FOR ENGLISH COMMUNICATION SECTION II: ASKING FOR INFORMATION

Hỏi thông tin là một phần quan trọng trong giao tiếp. Cách hỏi như thế nào, ngữ điệu ra sao cũng ảnh hưởng đến sự thành công của bạn. Dưới đây tôi xin cung cấp một vài mẫu câu, cụm từ thường được sử dụng trong việc hỏi thông tin, các bạn có thể tham khảo và áp dụng.

IV/ WAYS TO ASK FOR INFORMATION

1. Can you tell me…….?

2. Could you tell me…..?

3. I’d like to know…….

4. Do you know…..

5. Do you have any idea……?

6. Could anyone tell me…..?

7. Would you happen to know…..?

8. I don’t suppose you know…..?

9. I was wondering……

10. I’m calling to find out……

V/ WAYS TO SAY “YES” & “NO”

undefined

VI/ ASKING FOR SOMEONE’S OPINION & GIVING YOUR OPINION

1. What do you think about…..?

2. How do you feel about…..?

3. What’s your opinion of…..?

4. What are your views on…..?

5. In my opinion……

6. I’d say…….

7. Personally, I think / believe….

8. If you ask me……

9. From my point of view……..

VII/ WAYS TO SAY “AGREE” OR “DISAGREE”

undefined

Có những cách nói thông thường sử dụng trong giao tiếp hàng ngày và cách nói lịch sự sử dụng trong công việc. Tùy vào từng nội dung và ngữ cảnh để các bạn vận dụng hiệu quả các câu cũng mệnh đề ở trên. Chúc các bạn học tốt.

GV: Võ Thị Hải Huyền

Bài viết liên quan