Học phí 2016

HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG THỰC HÀNH

Thời gian học: 2,5 - 3 năm

Số kỳ: 6

Học phí 1 kỳ: 4.000.000 đ

Học phí toàn khóa: 24.000.000 đ